ust_banner

sol_blok

Ana sayfa
 
KURAN-I KERİM

HADİSLER
İNCELEME - ARAŞTIRMA
GÜNDEM YAZILAR
BAŞKA HAKİKATLER
EKÜMENİK KUTSAL KİTAP
<< Tamamını Oku >>

Apokrif Kitaplar

Kitab-ı Mukaddes
 
Linkler
İletişim

"(Resûlüm) de ki:
Ey Ehl-i Kitap!
(Yahudi ve Hıristiyanlar!) Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım; O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar, yine yüz çevirirlerse, işte o zaman; 'Şahit olunuz ki, biz Müslümanlarız' deyiniz."

(Âl-i İmran S., 64)

İ Ç İ N D E K İ L E R

Giriş / Ali Ufki Bey (Wojciech Bobowius) / Kitabı Mukaddes Tercümesi Hakkında

ESKİ AHİT (TEVRAT ve MEZMURLAR)

Tekvin (Yaratılış Kitabı)

Çıkış (Mısır’dan Çıkış)

Levililer

Sayılar (Çölde Sayım)

Tesniye (Yasa’nın Tekrarı) / Tanrı Kavminin tarih / öykü kitapları (*)

Yeşu

Hakimler

Rut

I. Samuel ( I.Krallar )

II. Samuel ( II.Krallar)

I. Krallar ( IlI. Krallar)

II. Krallar ( IV.Krallar )

I. Tarihler

II. Tarihler

Ezra

I. Ezra (Buna 3.Ezra da deniyor)

4.Ezra

Nehemya

Tobit’in Kitabı

Yudit’in Kitabı

Ester

Ester’in “Hak” Kitabı

Süsniye’nin Öyküsü ( Suzanna )

I. Makabeliler

II. Makabeliler (**)

III. Makabeliler (Veya Simon’un Kitabı)

Eyüp

Mezmurlar

Süleyman’ın Meselleri ( Özdeyişleri )

Vaiz

Neşideler Neşidesi ( Ezgiler Ezgisi )

Süleyman’ın Hikmeti ( Bilgelik Kitabı )

Eklesiyastikus Kitabı

İşaya ( Yeşeya )

Yeremya

Yeremya’nın Mektubu

Yeremya’nın Mersiyeleri ( Ağıtları )

Manessa’nın Duası

Baruk’un Kitabı

Hezekiel

Daniyel

Daniyel’in Hak Kitabı (Üç Gencin Ezgisi)

Babilom’un Balek ve Ejhelak hikayesi

Hoşea

Yoel 

Amos

Obadya

Yunus

Mika

Nahum

Habakkuk

Sefenya

Haggay

Zekeriya

Malaki

YENİ AHİT (İNCİLLER)

İncil Matta’ya göre

İncil Markos’a göre

İncil Luka’ya göre

İncil Yuhanna’ya göre

Elçilerin İşleri

Pavlus’un Romalılara Mektubu

Pavlus’un Korintos’a I. Mektubu

Pavlus’un Korintos’a II.Mektubu

Pavlus’un Galatyalılar’a Mektubu

Pavlus’un Efesoslular’a Mektubu

Pavlus’un Filipililer’e Mektubu

Pavlus’un Koleseliler’e Mektubu

Pavlus’un Selanikliler’e I. Mektubu

Pavlus’un Selanikliler’e II. Mektubu

Pavlus’un Timeteos’a I. Mektubu

Pavlus’un Timeteos’a II. Mektubu

Pavlus’un Titus’a Mektubu

Pavlus’un Filimon’a Mektubu

Pavlus’un İbranîler’e Mektubu

Yakup’un Mektubu

Petrus Resulün(Elçinin) I. Mektubu

Petrus Resulün II. Mektubu

Yuhanna’nın I. Mektubu

Yuhanna’nın II. Mektubu

Yuhanna’nın III. Mektubu

Yahuda Resulün(Elçinin) Mektubu

Yuhanna’nın Vahyi.

Başvurulan bazı kaynaklar

Kutsal Kitap Kronolojisi

Kutsal Kitap’ta Geçen Uzunluk, Ağırlık ve Paralar Cetveli; Yahudi Takvimi

Bazı Belgeler

(1885 Tarihli Osmanlıca Kitab-ı Mukaddes’in kapağı, içindekiler kısmı ve sayfa örnekleri.  Ali Bey’in orijinal 1664-’65 el yazması Apokrafiler metninden örnekler.).

Eski Ahit’te Geçen Yerlerin Haritası
(Yeni Ahit’in Yazıldığı Dönemde Asya ili ve Çevresi)

Ekümenik Kutsal Kitap Hakkında Ne Dediler?

(Tarihin Arka Odası tv programında Ekümenik Kutsal Kitabın tanıtımı;
Prof. Dr. Klaus Dietrich Schunck’un Mektubu ve Bir Almanca İnternet Sitesinin Değerlendirmesi)

(*) : Bu başlık, Almanca “Einheitsübersetzung” (Ekümenik/Birlik Çevirisi), Katholische Bibelanstalt GmbH Stuttgart 1980’den alınmıştır. Başlık altındaki kitaplar, 1885 talihli Osmanlıca Kutsal Kitab’a aittir.
 (**) : Bazı kitaplarda yer alan IV. Makabeliler, on sekiz bölüm olup Ali Bey’in çevirisinde yer almamaktadır. IV. Makabeliler, II. Makabeliler’in başka bir çevirisi niteliğindedir.
Not: Başında renkli buton bulunmayan başlıklar, ‘Apokrafiler‘ adıyla bilinen Ali Bey’in 1664-1665 Osmanlıca çevirisine göre yapılan revizyonudur. Kitapların sıralaması, Almanca “Einheitsübersetzung”(Ekümenik/Birlik Çevirisi), Katholische Bibelanstalt GmbH Stuttgart-1980’e göre yapılmıştır. 
alt_banner